Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μαζικό ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC)

IO3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μαζικό ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC)

Το πανεπιστήμιο του Πιτέστι θα ηγηθεί αυτής της δράσης, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET, ενώ όλοι οι εταίροι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του περιεχομένου και των σχετικών δραστηριοτήτων. Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της δράσης, ο κύριος εταίρος θα είναι υπεύθυνος για την κατανομή και την ανάθεση ρόλων σε όλους τους επιμέρους συνεργάτες εταίρους καθώς και την παρακολούθηση όλων των δευτερευόντων εργασιών, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Πριν από την ολοκλήρωση, το πανεπιστήμιο του Πιτέστι θα διασφαλίσει επίσης ότι όλα τα παραδοτέα δευτερευόντων εργασιών έχουν θα έχουν αξιολογηθεί από όλους τους εταίρους.

Το IO3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του MOOC για το προσωπικό των ΑΕΙ (ακαδημαϊκοί, διδάσκοντες, εκπαιδευτές).

2.Δοκιμαστική εφαρμογή και επικύρωση του μαθήματος με συμμετέχοντες.

3. Τρόποι ενσωμάτωσης του ηλεκτρονικού μαθήματος στα πανεπιστημιακά μαθήματα.

4. Μετάφραση των μαθημάτων (επιλεγμένα περιεχόμενα του MOOC και επιμόρφωση).

Το πανεπιστήμιο του Πιτέστι θα εκπονήσει τις σχετικές οδηγίες, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει το διαδικτυακό μάθημα. Όλοι οι συνεργάτες θα συμβάλουν σε αυτή την δράση, αναπτύσσοντας το περιεχόμενο του MOOC και διαδίδοντας το σεμινάριο ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των συμμετεχόντων. Ως μέρος των απαιτήσεων για την ολοκλήρωση του MOOC, είναι οι συμμετέχοντες να κληθούν να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν ένα μέρος ενός διαδικτυακού μαθήματος διδασκαλίας και να το αξιολογήσουν στα πανεπιστημιακά τους μαθήματα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο MOOC που θα έχει σαφή προσανατολισμό στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στο να αναπτύξουν μέρη ενός διαδικτυακού μαθήματος, ενώ παράλληλα θα καθοδηγούνται. Συγκεκριμένα, σε όλους τους συμμετέχοντες στο MOOC θα ανατεθεί ένας καθοδηγητής με τον οποίο θα συνεργαστούν στενά μαζί του, θα δεχθούν υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Ένα φόρουμ συζητήσεων θα ενσωματωθεί επίσης στο MOOC και θα παρακολουθείται από τους εκπαιδευτές του MOOC. Αυτοί οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να συμμετέχουν επίσης στην κοινοπραξία του παρόντος έργου OnlineHE. Το MOOC θα σχεδιαστεί σε παιγνιώδες περιβάλλον, με σενάρια και αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες. Θα ενσωματωθούν επίσης και οι δυνατότητες που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που άλλωστε αποτελούν πλέον ουσιαστικό κομμάτι της διαδικτυακής μάθησης (όπως η διασύνδεση με σχετικές σελίδες που υπάρχουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μαθησιακή διαδικασία του προσωπικού των ΑΕΙ θα υποστηριχθεί από ψηφιακούς πόρους ηλεκτρονικής μάθησης μορφής «παιχνιδοποίησης». Η κύρια θεματολογία του MOOC θα αφορά σε σημαντικά ζητήματα και θέματα ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής μάθησης στα ΑΕΙ και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις πολιτικές της ΕΕ και τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα περιλαμβάνει πρακτικές διαδικτυακές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση των ακαδημαϊκών για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στη διδασκαλία τους.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Αξιοποιώντας το MOOC, η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορεί να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών και να ενσωματώσει καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία για το σχεδιασμό και την παράδοση μαθημάτων. Η επιτυχής χρήση του MOOC θα επιτρέψει στους παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο προσωπικό τους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αντίκτυπο του έργου. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η εργαλειοθήκη θα έχει συνεχή επίδραση στο μέλλον.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το MOOC που αρχικά θα αναπτυχθεί, θα επανεξεταστεί και θα δοκιμαστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των χωρών των εταίρων του προγράμματος. Η επίδειξη της προσαρμοστικότητας των προγραμμάτων σπουδών MOOC με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζει τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους, τόσο εντός των χωρών των εταίρων, όσο και σε χώρες πέραν της αρχικής συνεργασίας. Επισημαίνεται ότι τα θέματα που διαπραγματεύεται το MOOC αποτελούν  βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ (μετάβαση σε διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, WFH, ψηφιοποίηση, ατζέντα ανοικτής εκπαίδευσης, σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση) και σίγουρα θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής της ΕΕ για το εγγύς μέλλον.

Συμμόρφωση: Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα ανατεθεί κάποιος συνεργάτης ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ως προς το πλαίσιο του GDPR. Επίσης το MOOC θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού (WCAG 2.1 / 2018), ISO / IEC 40500. Το πανεπιστήμιο Πιτέστι και το ερευνητικό κέντρο CARDET θα αξιολογήσουν και θα υιοθετήσουν όλες τις σχετικές αλλαγές στο MOOC με βάση τα σχόλια που θα ληφθούν .

 

Κεφάλαιο 1: State of Art - οφέλη και προκλήσεις

Κεφάλαιο 2: Διδακτικοί μέθοδοι και προσεγγίσεις

Κεφάλαιο 3: Σχεδιασμός μαθημάτων και δραστηριοτήτων - συλλογή εργαλείων

Κεφάλαιο 4: Κίνητρα και συμμετοχή

Κεφάλαιο 5: Βέλτιστες πρακτικές

Κεφάλαιο 6: Διαδικτυακή Ασφάλεια